Qui som!

Presentació

Sóc informàtic i treballo a l’administració pública des de fa 10 anys com a cap d’informàtica.

El meu lloc de treball m’ha permès estar present a reunions, projectes i preses de decisions, no sempre les més encertades, i m’ha donat l’oportunitat de liderar el canvi cap a una administració més eficient i propera gràcies a la tecnologia.

L’administració electrònica o administració digital, com ara es comença a anomenar, ha arribat per a no marxar i encara que moltes persones siguin poc entusiastes dels canvis s’han d’acostumar i intentar adaptar-se a la nova manera de relacionar-se amb les administracions i també amb les empreses privades.

Història

Els pioners en gestió digital han estat els bancs, aquest col·lectiu ha fet una gran inversió i immersió dels seus clients per a fer-los canviar a la banca online, aquest projecte ha estat un èxit absolut, avui dia tothom consultem els nostres saldos, fem transferències, etc. des del nostre dispositiu mòbil a qualsevol lloc del món sense haver-nos de desplaçar a les oficines estalviant molts recursos a les entitats.

L’administració pública està en continua evolució, des de fa molts anys ha intentat, i ho està aconseguint, millorar els seus processos, agilitzar els seus tràmits i modernitzar-se per a reduir costos i donar una resposta al ciutadà a l’alçada dels recursos que aquest disposen.

Com a exemple, l’any 1900 la Reial ordre de 12 de febrer, instava a totes les oficines públiques a admetre instàncies i documents escrits a màquina d’escriure, aquesta Reial ordre va ser el primer que pretenia apropar l’administració a les noves tecnologies.

Des d’aleshores s’han creat vàries lleis que regulen la relació de les persones amb l’administració:

L’any 1992 la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, impulsava a l’article 45 a les administracions públiques a fer ús de les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per al desplegament de la seva activitat i l’exercici de les competències.

L’any 2007 la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, reconeixia la decisió de les administracions públiques a determinar si els ciutadans es podrien relacionar, de manera efectiva o no, per mitjans electrònics segons si les administracions volien posar en marxa instruments electrònics per a facilitar a les persones la relació amb elles, va ser el primer pas “del podran al hauran”.

L’any 2009 la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici.

L’any 2011 la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que va incrementar la inversió en desenvolupament i innovació.

L’any 2013 la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat del mercat que va impulsar el manteniment constant de la normativa de cooperació entre les administracions públiques.

També l’any 2013 amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència i accés a la informació pública, regula l’accés a la informació que té a disposició l’administració pública obligant a mostrar-la de manera activa a través d’un portal a internet.

L’any 2015, amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que busca un model més àgil de les administracions públiques mitjançant l’ús de mitjans electrònics.

També l’any 2015, amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques que incorpora la signatura electrònica, l’expedient electrònic, les notificacions electròniques, etc… i que serà focus en moltes de les tires còmiques del web.

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, disposava que algunes previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments, el registre electrònics d’empleats públics habilitats, el punt d’accés general electrònic de l’Administració i arxiu únic electrònic havien de produir efectes al cap de dos anys de l’entrada en vigor de la Llei el 2 d’octubre de 2018; Però un cop arribada la data moltes administracions no podien oferir al ciutadà aquests registres es va posposar la data al 2 d’octubre de 2020 mitjançant el Reial decret llei 11/2018.

Motivació

Durant aquests anys a l’administració m’he trobat amb moltes incongruències envers l’administració electrònica, contínuament estem aprenent dels errors, dels nostres i els dels altres.

Per dur a terme un canvi de cultura organitzativa s’ha de planificar, crear canals de comunicació dins de l’organització i cap a la ciutadania, s’han d’identificar quins obstacles ens trobarem, ja siguin obstacles tecnològics com de recursos humans, s’han de definir protocols i procediments administratius, etc…

Aquesta feina em va fer pensar a crear un lloc web on podria ajudar a les administracions públiques i als ciutadans a entendre, d’una manera entretinguda, l’administració electrònica i les seves particularitats.

Espero que gaudiu del web.

Agraïments

He d’agrair a l’Oriol pel suport gràfic i per recolzar, d’una manera tan entusiasta, el projecte.