Què és una instància?

Tira còmica què és una instància

Objectiu

En aquesta tira còmica, més orientada a la ciutadania, s’explica què és una instància i per a què serveix. Així mateix, si estem obligats a fer-la i quins efectes jurídics té fer la instància.

Explicació

En primer lloc, una instància és un document, físic o electrònic, que es presenta davant d’una administració, necessari per poder sol·licitar quelcom o expressar les nostres inquietuds a l’administració pública.

Mitjançant aquest tràmit, obtindrem un núm de registre de la nostra petició, i començarà a comptar el termini per a rebre una resposta.

Tanmateix, si no fem la instància i ens dirigim a l’administració per altres vies, com ara, telefònicament, per correu electrònic, en persona, etc. no tindrem un registre d’entrada de la nostra petició i no podrem “reclamar”, ni exercir els nostres drets.

No patiu, no és una queixa! És el mitjà de relació entre Administració-Ciutadania!

Normativa

La llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A l’article 24.1 literalment, diu:

Article 24. El Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat.

1. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, sense perjudici de la resolució que l’Administració ha de dictar tal com preveu l’apartat 3 d’aquest article, el venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat cap resolució expressa legitima l’interessat o els interessats per entendre-la estimada per silenci administratiu, excepte en els supòsits en què una norma amb rang de llei o una norma de dret de la Unió Europea o de dret internacional aplicable a Espanya estableixin el contrari.

Quan el procediment tingui per objecte l’accés a activitats o el seu exercici, la llei que disposi el caràcter desestimatori del silenci s’ha de fonamentar en la concurrència de raons imperioses d’interès general. El silenci té efecte desestimatori en els procediments relatius a l’exercici del dret de petició, al qual es refereix l’article 29 de la Constitució, aquells l’estimació dels quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic, impliquin l’exercici d’activitats que puguin danyar el medi ambient i en els procediments de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.

El sentit del silenci també és desestimatori en els procediments d’impugnació d’actes i disposicions i en els de revisió d’ofici iniciats a sol·licitud dels interessats. No obstant això, quan el recurs d’alçada s’hagi interposat contra la desestimació per silenci administratiu d’una sol·licitud pel transcurs del termini, aquest s’entén estimat si, arribat el termini de resolució, l’òrgan administratiu competent no dicta ni notifica cap resolució expressa, sempre que no es refereixi a les matèries enumerades al paràgraf anterior d’aquest apartat.

Resum

Com a resum, el termini de la resposta / resolució el posa cada administració depenent del procediment que s’inicia amb la nostra petició, el termini màxim és fixa, segons la llei, en 6 mesos llevat que una norma amb rang de llei n’estableixi un de superior o així ho prevegi el dret de la Unió Europea.

Però quan el procediment no fixi un termini màxim aquest serà de 3 mesos, és a dir, hem de rebre una resposta/notificació, per part de l’administració en un termini de 3 mesos si el procediment no diu el contrari.

Si en aquest termini no hem rebut cap notificació que passa?

Doncs la llei 39/2015, d’1 d’octubre, diu que el silenci de l’administració serà positiu, és a dir, que ens atorguen el que hem demanat i ens donen la raó, llevat dels casos següents.

  1. Quan el silenci ens transfereixi a nosaltres o a uns tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic.

  2. Quan el silenci impliqui l’exercici d’activitats que puguin danyar el medi ambient.

  3. En els casos de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques

  4. En els casos d’impugnació d’actes i disposicions i revisió d’ofici iniciats a sol·licitud dels interessats.

Com hem de presentar la instància? En paper o telemàtica?

La llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú, a l’article 14 ens especifica que les empreses, les entitats, els col·legiats, els empleats públics quan realitzin tràmits com a empleat públic i els representants de tots els anteriors, estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Els ciutadans poden relacionar-se amb l’administració en paper, tot i que és més còmode fer-ho mitjançant els tràmits telemàtics, 24 hores al dia i els 365 dies de l’any.

També us pot interessar la tira còmica Presentant una instància.