Entitats i Certificats.

Entitats i Certificats

Objectiu

A aquesta tira còmica s’aborda la problemàtica que tenen les entitats a l’hora de realitzar instàncies a l’administració pública, com han de fer el certificat electrònic i quines opcions tenen.

Explicació

En primer lloc, ens trobem, moltes vegades, en què els representants de les entitats tenen problemes/consultes sobre com han de fer els tràmits per a poder realitzar instàncies a l’administració pública i com demanar un certificat electrònic.

Quan ets secretàri/a, president/a o representant d’una entitat sempre t’has de relacionar electrònicament amb l’administració.

Ja que la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques diu:

A l’article 14 ens especifica quins subjectes estan obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració pública.

  • Les empreses.
  • Les entitats amb personalitat jurídica i sense.
  • Els col·legiats.
  • Els empleats públics quan realitzin tràmits com a empleat públic.
  • Els representants de tots els anteriors, estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

Per a poder realitzar-ho necessites un certificat electrònic amb el CIF de l’entitat, que el pots demanar per internet a qualsevol de les entitats certificadores de confiança, com per exemple la FNMT (fábrica nacional de moneda y timbre), on haurem de presentar la documentació de l’entitat a hisenda perquè ens lliurin el certificat.

Els tipus de certificats que heu de demanar són diferents si representeu a una entitat amb personalitat jurídica o sense personalitat jurídica.

En els dos casos els tràmits són els mateixos:

  • Sol·licitud via internet del certificat.
  • Acreditació de l’entitat, aportant la documentació a una oficina d’Hisenda.
  • Descarregar el certificat al navegador.

Aleshores, amb aquest certificat electrònic ja podrem relacionar-nos amb l’administració electrònicament. El certificat de representant de l’entitat contindrà les nostres dades personals i les dades de l’entitat.

És per aquest motiu que no és una bona idea deixar el certificat a altres membres de l’entitat per a realitzar tràmits.

El més adient és, mitjançant aquest certificat, afegir a les persones que vulguem que representin a l’entitat al registre de representants.

El preu del certificat és d’uns 14 euros i té una durada de 2 anys. Així mateix, és recomanable renovar el certificat abans que caduqui, ja que ens estalviarem tornar a dur la documentació a Hisenda.

Normativa

Llei 39/2015.

Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya

Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions

Decret 206/1999, de 27 de juliol. Reglament d’organització i funcionament del Registre d’associacions

Decret 202/1987, de 19 de maig. Associacions de pares d’alumnes

Decret 197/1987, de 19 de maig. Associacions d’alumnes

Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establertes per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública

Ordre JUS/119/2017, de 14 de juny, per la qual es dóna publicitat a la relació de taxes vigents que gestiona el Departament de Justícia

Ordre JUS/37/2015, de 2 de març, per la qual es crea el Cens d’associacions i fundacions vinculades a partits polítics, vinculat als registres d’associacions i fundacions de la Generalitat de Catalunya

Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació

Reial decret 949/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre Nacional d’Associacions

Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública

Resolució de 26 de març de 2013, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria per la qual es va aprovar el Pla estatal de comptabilitat de les entitats sense finalitats lucratives

Recursos

Primerament, és necessari realitzar una còpia de seguretat del certificat electrònic per evitar la pèrdua per mal funcionament de l’ordinador o dispositiu on el tinguem instal·lat, que el sistema operatiu es vegi afectat per un virus o simplement per la pèrdua o robatori del mateix.

En segon lloc, la còpia de seguretat l’hem de tenir en un lloc segur, sigui al núvol sigui a un dispositiu físic, aquesta ha d’estar protegida per una contrasenya per evitar que algú pugui instal·lar el certificat al seu dispositiu i suplantar la nostra identitat.